سال 1، شماره 3 - ( 12-1396 )                   جلد 1 شماره 3 صفحات 1-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Developing an experimental relation for determining the distance between stone lace structures (Case study area: Dehnar Watershed). wrsm. 2018; 1 (3) :1-9
URL: http://wrsmjournal.ir/article-1-59-fa.html
شهبازی علی، سلاجقه علی، ملکیان آرش، قربانی مهدی، جعفری محمد. توسعه رابطه تجربی برای تعیین فاصله بین سازههای توریسنگی )منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز دهنار(. نشریه مدیریت سامانه های منابع آب. 1396; 1 (3) :1-9

URL: http://wrsmjournal.ir/article-1-59-fa.html


1- ، salajegh@ut.ac.ir
چکیده:   (1830 مشاهده)
فرسایش رودخانهای به نوبه خود موجب بروز خطرات و خسارتهای عدیدهای میشود. یکی از روش های سازهای که بهه وهور
گسترده در سطح دنیا برای کنترل فرسایش و رسوب، مهار سیلاب و کهاهش خسهارت سهیر در ابراههه هها و مسهیر هها اسهتداده
می شود، احداث سدهای اصلاحی است. بررسی منابع نشان می دهد که به دلیر کوچک و ساده بودن بندهای اصلاحی، تحقیقهات
زیادی در خصوص وراحی انها انجام نشده و بیشتر از یکسری روابط استداده شده که بر اساس شرایط کشور تهیه نشدهاند. تحقیق
حاضر با هدف تعیین میزان دقت روابط موجود و معرفی روشی برای تعیین فاصله بین سازهها بهرای جاناهایی مناسهب و افهزایش
کارکرد انها انجام پذیرفته است. بدین منظور از روابط مختلدی که توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده و رابطهای که در تحقیهق
حاضر استخراج شد استداده گردید. به منظور ارزیابی دقت روابهط تجربهی از معیارههای امهاری میهانگین درصهد خطهای نسه ی
استداده شد. نتهای ارزیهابی نشهان داد رابطهه )MBE( و میانگین خطای بایاس )RMSE( ریشه میانگین مربعات خطا ،)RME(
استخراج شده از تحقیق حاضر با دقت خوبی نس ت به سایر روابط فاصله بین سازهها را براورد کهرده اسهت. از انجهایی کهه رابطهه
،GIS توسعه یافته فقط براساس شیب ابراهه است و این پارامتر به راحتی با استداده از نقشه رقومی ارتداع و نرمافزارهایی از ق یر
و ... قابر محاس ه است و از دقت خوبی نیز برخوردارمی باشد، بعنوان رابطه مناسب معرفی گردیده است. Google Erath
متن کامل [PDF 990 kb]   (261 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مدیریت سامانه های منابع آب می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Water Resources System Management Journal

Designed & Developed by : Yektaweb