سال 1، شماره 3 - ( 12-1396 )                   جلد 1 شماره 3 صفحات 11-20 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Investigating different methods and techniques for artificial recharge of aquifers. wrsm. 2018; 1 (3) :11-20
URL: http://wrsmjournal.ir/article-1-60-fa.html
مهبودی طیبه، نشاط امین رضا، جوادی سامان. بررسی مدل ها و تکنیک های مختلف در مکان یابی تغذیه مصنوعی. نشریه مدیریت سامانه های منابع آب. 1396; 1 (3) :11-20

URL: http://wrsmjournal.ir/article-1-60-fa.html


1- ، neshat.aminreza@srbiau.ac.ir
چکیده:   (1871 مشاهده)
اب های زیرزمینی یکی از مهم ترین منابع اب هر کشهوری مه ی باشهد . در بسهیاری از منهاوق بخصهوص در منهاوق خشهک و
نیاه خشک برداشت بی رویه از سدره های اب زیرزمینی باع افت شدید سطح اب زیرزمینی شده است. یکی از گزینه های مناسب
جهت ج ران افت سطح اب زیرزمینی تغذیه مصنوعی می باشد که می تواند حجم مخزن اب زیرزمینی را افهزایش و رونههد افههت
سهطح ان را کهاهش دهد. با توجه به اینکه مکان یابی از مهم ترین مسائر در تغذیه مصنوعی اب های زیرزمینی محسوب می شهود ،
این امر مستلزم تعیین مکان بهینه در تغذیه مصنوعی اب های زیرزمینی به شاار می رود و ضرورت دارد بها دقهت کههافی انجههام
شهود. وجهود پارامترهای متعدد و مؤیر در مکان یابی لازم است با بررسی توأم معیارهای ارزیابی شده و تغییرات مداوم ان ها مهورد
مطالعه قرار گیرد و در این راستا بهه سامانه های اولاعهات جغرافیایی کارامد برای مدیریت و استداده از داده هها ی مکهانی در ایهن
زمینه نیاز می باشد. این مطالعه به بررسی پژوهش های صورت گرفته جهت مکان یابی بهینه تغذیه مصنوعی ابخوان بها اسهتداده از
سیستم اولاعات جغرافیایی و سنجش از دور با درنظر گرفتن معیارهای مؤیر و محدودیت ها پرداخته اسهت. روش هها ی متعهددی
برای مکان یابی تغذیه مصنوعی اب های زیرزمینی وجود دارد که هرکدام از این روش ها از معیارهای مختلدی با توجهه بهه شهرایط
منطقه و اقلیم استداده می گردد. این روش ها می توانند ابزار مدید و سودمندی برای متخصصان اب در انتخاب مکان های مناسهب،
برنامه ریزی و مدیریت صحیح منابع اب های زیرزمینی باشند.
متن کامل [PDF 985 kb]   (232 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1396/7/19 | پذیرش: 1396/10/15 | انتشار: 1396/12/24

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مدیریت سامانه های منابع آب می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Water Resources System Management Journal

Designed & Developed by : Yektaweb