سال 1، شماره 3 - ( 12-1396 )                   جلد 1 شماره 3 صفحات 30-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zayandehrud water quality Evaluation using IR-WQIsc under low flow Condition. wrsm. 2018; 1 (3) :30-37
URL: http://wrsmjournal.ir/article-1-62-fa.html
قلخانی حسین، خاکسار عبدالرضا، هوشیاری پور فرهاد. ارزیابی کیفیت آب رودخانه زاینده رود در شرایط کم آبی با شاخص بومی IR-WQIsc. نشریه مدیریت سامانه های منابع آب. 1396; 1 (3) :30-37

URL: http://wrsmjournal.ir/article-1-62-fa.html


1- شرکت مدیریت منابع آب ایران
2- شرکت اب و فاضلاب استان تهران، وزارت نیرو، ایران
3- ، Hooshyarypor@gmail.com
چکیده:   (2066 مشاهده)
پایش کیدیت منابع اب اغلب موجب تولید داده های زیادی می شود که حاوی اولاعات غنی درباره رفتهار منهابع اب هسهتند .
تحلیر این اولاعات بر اساس شاخص های کیدی اب انجام می شود که معاولاً در ان ها با استداده از داده های چند پهارامتر کیده ی،
میزان سلامتی اب با یک عدد مشخص می شود. این عدد گویای کیدیت اب از رده بسیار بد تا عالی خواهد بود. از بین روش ههای
در سیسهتم رودخانهه و مخهزن سهد زاینهده رود مهورد IR-WQIsc و شاخص بومی شده ان یعنی NSF-WQI مختلف، شاخص
استداده قرار گرفت. دلیر انجام این پژوهش، کاهش حجم اب مخزن ناشهی از کهاهش بارنهدگی هها و نگرانهی از افهزایش غلظهت
الاینده های ورودی به مخزن سد زاینده رود بوده است. به هاین منظور تعداد هدت ایستگاه انتخاب و وی هشت ماه ناونه برداری
انجام گرفت و کیدیت اب رودخانه و مخزن سد با استداده از شاخص های مذکور و قه بندی شهد. نتهای نشهان داد کهه میهانگین
رده کیدی سیستم رودخانه را ق ر و بعد از سد، نس تاً خوب و در مخزن سهد در رده خهوب ارزیهابی ،IR-WQIsc سالانه شاخص
متوسط کیدیت اب رودخانه در تاام ایستگاه ها خوب ارزیهابی گردیهد. به ه عهلاوه NSF-WQI می کند. هاچنین براساس شاخص
GIS پهنه بندی کیدی سیستم رودخانه و مخزن سد بر اساس شاخص های مورد بررسی با استداده از سامانه اولاعهات جغراف یهایی
صورت گرفت و نتای در قالب نقشه ارائه گردید
متن کامل [PDF 822 kb]   (273 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1396/8/23 | پذیرش: 1396/11/16 | انتشار: 1396/12/24

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مدیریت سامانه های منابع آب می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Water Resources System Management Journal

Designed & Developed by : Yektaweb