سال 1، شماره 3 - ( 12-1396 )                   جلد 1 شماره 3 صفحات 47-56 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Health Risk Assessment and Source Identification of Uranium in Tahlab aquifer, Southeastern Iran. wrsm. 2018; 1 (3) :47-56
URL: http://wrsmjournal.ir/article-1-64-fa.html
شاکری عطا، پرویز پریسا، رضایی محسن، نوری مجتبی. تعیین منشاء اورانیوم و ارزیابی ریسک سلامت آن در آبخوان تهلاب، جنوب شرق ایران. نشریه مدیریت سامانه های منابع آب. 1396; 1 (3) :47-56

URL: http://wrsmjournal.ir/article-1-64-fa.html


1- ، shakeri1353@gmail.com ;atashakeri@khu.ac.ir
2- شرکت مدیریت منابع اب ایران، دفتر تحقیقات کاربردی، تهران
چکیده:   (1749 مشاهده)
در این مطالعه ترکیب زمین شیایایی و رخداد اورانیوم در ابخوان تهلاب واقع در جنوب شرق ایران به منظهور تعیهین منشها
اورانیوم و فرایندهای کنترل کننده شیای ابخوان مورد مطالعه قرار گرفت. هاچنین ارزیابی الودگی و ریسک سلامت اورانیهوم بهه
منظور مصرف اب شرب در 09 چاه ناونه برداری مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه غلظهت اورانیهوم ناونهه ههای اب زیرزمینهی بها
نشان داد که تاام ناونه ها مقادیر اورانیوم کاتهر از اسهتاندارد) 05 میکروگهرم بهر )WHO( بیشینه قابر ق ول استاندارد اب شرب
را نشان دادند. )WHO( لیتر( دارند. سولدات، کلر، پتاسیم و هدایت الکتریکی در تاام ناونه ها مقادیر بالاتر از استاندارد اب شرب
بررسی ناودار پاییر نشان داد که تی اب ها از نوع سولداته- کلروره و رخسهاره غالهب سهدیک اسهت. براسهاس نتهای حاصهر از
ناودارهای ترکی ی، واکنش اب- سن و ت ادل کاتیونی عوامر اصلی کنترل کننده شیای ابخوان تهلاب هستند. نتای شهاخص
91 درصهد / اش اع نشان داد که ناونه های اب زیرزمینی ابخوان تههلاب نسه ت بهه کهوارتز، کلسهدونی، هااتیهت، اوراننیهت ) 25
30/75 ( فوق اش اع هستند. نتای تحلیر مولده اصلی، فاکتور وزنی مث ت بهالای اورانیهوم، ( U4O 43 ( و 9 / ناونه ها(، کافینیت ) 25
وانادیم، بیکربنات و سیلیس را نشان داد که تایید کننده منشا زمین زاد اورانیوم و هاچنهین نقهش سهیلیس در کنتهرل غلظهت
10 درصد ناونه ها مقدار بالاتر از یهک را نشهان داد. از ایهن رو اسهتداده اب / اورانیوم در ابخوان است. نتای شاخص خطر برای 75
شرب برای کودکان توصیه نای شود. ارزیابی ریسک سلامت نشان می دهد که مصرف اب الوده به اورانیوم در ناحیه مورد مطالعهه
می تواند تهدید سلامتی را به هاراه داشته باشد، از این رو نیاز به پایش منظم و اندازه گیری های مدیریتی است.
متن کامل [PDF 1215 kb]   (251 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مدیریت سامانه های منابع آب می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Water Resources System Management Journal

Designed & Developed by : Yektaweb