سال 1، شماره 3 - ( 12-1396 )                   جلد 1 شماره 3 صفحات 38-46 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- ، rahmati@srbiau.ac.ir
2- عضو هیئت علای موسسه تحقیقات اب وزارت نیرو، تهران
چکیده:   (1953 مشاهده)
یکی از قدامات مدیریتی برای حدظ منابع اب، کاهش ت خیر از مخازن پشت سدهاست. روش های مختلدی برای این منظور در
دنیا مورد استداده قرار می گیرد که روش های شیایایی ازجاله انها بهه شهاار مهی رود. در ایهن پژوهش از پودر واترسهیور کایانی
بلدلکس و ناونه تولید داخر ان به عنوان ماده کاهنده ت خیر از سطح اب استداده و اقدام به بررسی و مقایسه ایرات کای کهاربرد
این پودرها بر میزان نرخ کاهش ت خیر اب انجام شد. بدین منظور مقادیر یکسان از پودرهای داخلی و خارجی به حوضچه هایی که
از ق ر در موسسه تحقیقات اب وزارت نیرو اماده شده بودند اضافه و یکی از حوضچه ها به عنوان شاهد بدون افزودن عامر کاهنده
مورد پایش قرار گرفت و در یک بازه زمانی 77 روز در تحت شرایط کاملاً یکسان و در حضور نور و یعی خورشید، میهزان ت خیهر
مورد بررسی قرار گرفت. نتای اندازه گیری ها نشان داد که روند تغییهرات زمهانی ت خیهر از سهطح اب بهرای ناونهه ههای شهاهد و
ناونه های دارای پودر مشابه میباشد لیکن درخصوص تاییر اضافه ناودن پودرهای تجاری بر میزان نرخ افزایش و یا کاهش ت خیر
از سطح اب نایتوان با قطعیت نتیجهگیری ناود. مقایسه میزان ت خیر از سطح اب برای حوضهچه ههای مختلهف حهاکی کهاهش
ت خیر از سطح اب در ناونه با پودر خارجی در مقایسه با سایر ناونه ها بوده است. هاچنهین تهاییر عوامهر هواشناسهی در میهزان
ت خیر از سطح اب حاکی از ان است که علیرغم افزایشی بودن روند تغییرات دمای روزانه و میزان ت خیر از سهطح حوضهچه هها از
زمان اندازه گیری تا انتهای ان، ها ستگی بین انها از نظر ریاضی معنی دار ن وده است. درخصوص تهاییر پهارامتر بهاد، باتوجهه بهه
نوسانات زمانی شدید این پارامتر، رابطه ریاضی ان با ت خیر از سطح اب حوضچهها در این تحقیق به دست نیامد. از وهرف دیگهر
بررسی تاییر پارامترهای رووبت نس ی، ساعات افتابی و فشار بخاراب بر میزان ت خیهر حهاکی از یهک رابطهه معکهوس بهین ایهن
پارامترها و ت خیر از سطح اب می باشد. در ادامه با استداده از روشهای تجربی مقادیر ت خیر براورد شد. نتای حهاکی از نزدیکهی
مقادیر براوردی روش های تجربی ماریو، سازمان عاران امریکا و ایوانف با مقادیر اندازه گیری شده در حوضچه های اب بوده است.
متن کامل [PDF 1429 kb]   (317 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1396/10/5 | پذیرش: 1396/12/23 | انتشار: 1396/12/24